Všeobecné obchodní podmínky

I.

Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky”) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník”)

Název společnosti: LITVERSO Consult s.r.o.

IČ: 03686256

se sídlem: Praha 2, Vyšehrad, Neklanova 107/22

webové stránky: https://www.foto-lokace.cz/

(dále jen „prodávající”)

2. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující”) prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na internetové adrese https://www.foto-lokace.cz/ (dále je „internetový obchod”).

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

4. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II.

Informace o službách a cenách

Informace o službách, včetně uvedení cen jednotlivých služeb jsou uvedeny u jednotlivé služby v sekci „Ceník” a „ Služby” na adrese https://www.foto-lokace.cz/. Ceny služeb jsou konečné. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány na adrese https://www.foto-lokace.cz/. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

Veškerá prezentace služeb zveřejněna na adrese https://www.foto-lokace.cz/ je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto služeb.

Případné slevy z kupní ceny objednaných služeb nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

Kupující provádí objednávku služeb těmito způsoby:

prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci, umožnuje-li to prodávající na adrese https://www.foto-lokace.cz/

vyplněním objednávkového formuláře bez registrace

Zasláním objednávky elektronickou cestou ( emailem aj. )

Telefonickým kontaktováním na číslo uvedeném na adrese https://www.foto-lokace.cz/

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere službu a způsob platby

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko “ODESLAT” umístěné na adrese https://www.foto-lokace.cz/ Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se považuje za uzavření kupní smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím od pravnických osob a fyzických osob podnikajících jsou závazné. Všechny objednávky přijaté prodávajícím od fyzických osob nevykonávajících podnikatelskou činnost nejsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pouze písemně zasláním odstoupení od smlouvy na kontaktní adresu prodávajícího uvedenou v čl. I., bod 1 těchto obchodních podmínek či na email prodávajícího uvedený na adrese https://www.foto-lokace.cz/

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny služeb na adrese https://www.foto-lokace.cz/, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen poskytnout kupujícímu službu za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.

Platební podmínky a poskytnutí služeb

1. Cenu služeb dle kupní smlouvy může kupující uhradit následujícími způsoby:

• V hotovosti či na účet na vystavenou Fakturu, ve které budou uvedené veškeré nezbytné informace o platbě, způsobu platby, informace o kupujícím a prodávajícím a veškeré další zákonem povinné informace

2. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.

3. Služba je kupujícímu poskytnuta v plném rozsahu:

• V okamžiku přijetí kupujícím na jeho emailovou adresu výsledného přeloženého textu do jazyku uvedeného v objednávce

• V okamžiku přijetí kupujícím na jeho emailovou adresu výsledného textu po provedení korektury v jazyce uvedeném v objednávce

4. Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je odeslán na emailovou adresu kupujícího.

V.

Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Zákonná lhůta pro odstoupení od smlouvy v takovém případě dle věty v čl. V, bod 1 těchto obchodních podmínek činí 14 dnů:

• ode dne odeslání prodávajícím na emailovou adresu kupujícího, uvedenou v objednávce, potvrzení o přijetí objednávky

• ode dne uzavření kupní smlouvy

3. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,

• o dodávce služby, jejiž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy

• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy

• Pokud je objednavatel fyzická osoba podnikající či právnická osoba

• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

5. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít prohlášení v písemné formě s přiložením vlastnoručního podpisu/ podpisu s razítkem k odstoupení od smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na emailovou adresu uvedenou na adrese https://www.foto-lokace.cz/ nebo doručovací adresu prodávajícího uvedenou v těchto obchodních podmínkách, a to pouze v písemné formě. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí prohlášení.

6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Zálohy poskytnuté prodávajícímu kupujícím nejsou vratné. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

7. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu:

• Nemožnosti poskytnout objednavateli požadovanou službu v plném rozsahu

• Vyšší moci

Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně záloh, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VI

Práva z vadného plnění

1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že služba byla poskytnuta v plném rozsahu

2. V případě výskytu nedostatků může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a požadovat:

• nové vyhotovení přeloženého textu/korektury v jazyce uvedeném v objednávce

• opravu všech nedostatků přeloženého textu/korektury v jazyce uvedeném v objednávce

• přiměřenou slevu z kupní ceny

• odstoupit od smlouvy.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy v případě, že:

• výsledný přeložený text/korektura v jazyce uvedeném v objednávce zcela neodpovídá kvalitě

• při větším počtu nedostatků

4. Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení

reklamace kupující požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění nedostatků musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy kupující informuje o své reklamaci prodávajícího zasláním v písemné formě s přiložením vlastnoručního podpisu/ podpisu s razítkem prohlášení o uplatnění reklamace na emailovou či kontaktní adresu prodávajícího, popřípadě na provozovnu prodávajícího

6. Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.

7. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace

8. Volbu způsobu reklamace má kupující.

9. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

10. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady upravuje reklamační řád prodávajícího.

VII.

Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty. Prodávající může zasílat veškerou korespondenci v písemné formě na adresu kupujícího uvedené v objednávce. Kupující může veškerou korespondenci zasílat na adresu uvedenou jako sídlo podnikání v těchto obchodních podmínkách.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu na adrese https://www.foto-lokace.cz/ či na adresu uvedenou jako sídlo podnikání v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

VIII.

Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

IX.

Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část či obsah bez písemného souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetové webové stránky nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetové webové stránky používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetovou webovou stránku a užívat internetovou webovou stránku nebo její části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jejím určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. O změně obchodních podmínek informuje prodávající kupujícího prostřednictvím emailové adresy uvedené kupujícím v objednávce bez zbytečného odkladu neprodleně po úpravě obchodních podmínek

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 22.1.2021

 

LITVERSO Consult s.r.o.
IČO: 03686256
+420 607 664 788
info@60min.cz
Všechna práva vyhrazena © 2021